Vragen & klachten

 

Voor vragen over het beheer van de BRL2506 kunt u contact opnemen met het secretariaat. 


Klachten van en over certificaathouders BRL2506 kunnen worden ingediend bij de certificatie-instelling.


Belanghebbenden bij de door de Stichting Beheer BRL2506 vastgestelde certificatieschema’s kunnen klachten over de inhoud van het certificatieschema en of de wijze van totstandkoming daarvan indienen bij het bestuur. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend en worden binnen een periode van 6 weken afgehandeld, nadat daarover advies is ingewonnen bij het CCvD BRL2506. Op de behandeling van een klacht is verder het bepaalde in artikel 8b van de Statuten van toepassing.

webdesign