Splitsing BRL 2506 (2017)


De achterliggende tijd is gewerkt aan de ‘splitsing’ van de BRL2506 in een deel met de milieueisen (BRL2506-2) en een deel met de overige producteisen (BRL2506-1). De aanleiding daarvoor is mede de invoering van de Europese Bouwproductenverordening en de daarop gebaseerde CE markering van bouwproducten. Resultaat is de splitsing van de BRL in de volgende delen. 

  • BRL2506-2 dient als basis voor het NL BSB® productcertificaat ter voldoening aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit (hierna ‘milieudeel’).
  • BRL2506-1 bevat de niet-publiekrechtelijke, toepassingsgerichte eisen aan recyclinggranulaat en overige proceseisen en leidt tot het KOMO®-productcertificaat (hierna ‘overige producteisen’).

 

Beide delen van de BRL2506 zijn nu in werking en daarmee is de ‘splitsing’ afgerond. In het document Toelichting op de overgangsregeling van BRL2506 naar BRL2506-1 en BRL2506-2 wordt de invoering en overgangsregeling nader toegelicht.  

webdesign