Over de BRL2506

Inwerkingtreding gewijzigde BRL’s 2506 per 1 april 2020

In 2019 zijn de gewijzigde BRL’s 2506 (deel 1 en 2) vastgesteld. De BRL 2506 deel 2 wordt opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit die per 1 april 2020 wordt gewijzigd. Het Bestuur van de Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten heeft besloten de beide delen van de BRL gelijktijdig van kracht te laten worden op 1 april 2020. De belangrijkste wijzigingen in de BRL’s 2506 zijn:

 • De eisen (DAA) aan de acceptant op locaties (deel 1 en 2) zijn aangepast.
 • Een aantal definities is aangepast (deel 1 en 2), waaronder de definitie van steenachtige stoffen die als input voor beide BRL-delen gelden. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat de verscheidenheid van steenachtige materialen toeneemt. Niet alle steenachtige materialen zijn geschikt als grondstof voor gecertificeerd recyclinggranulaat.
 • De acceptatieprocedure is aangepast, inclusief de asbestzorgvuldigheidsmodule (deel 1 en 2). Wijzigingen hebben onder meer betrekking op de controle op asbest bij acceptatie in verschillende logistieke situaties (vaste, mobiele en locaties van derden).
 • In bijlage A (deel 1 en 2) is de bepaling van het gewogen gehalte aan asbest aangepast naar aanleiding van wijziging van de NEN 5896 (wijziging fractie van 16mm naar 20mm).
 • Auditfrequenties zijn eenduidiger en gelijkgetrokken tussen deel 1 en deel 2 van de BRL.
 • Eerdere interpretaties van het Centraal College van Deskundigen zijn verwerkt in de tekst van de beide BRL-delen.
 • In BRL 2506 deel 1 geldt dat in bijlage B nu een overzicht is opgenomen van alle bepalingen, eisen en keuringsfrequenties.

  Overgangstermijn BRL’s 2506

  De nieuwe BRL's 2506 treden in werking per 1 april 2020. In de BRL’s is opgenomen dat er na inwerkingtreding een overgangstermijn geldt van zes maanden, dus tot 1 oktober 2020. Vanaf 1 oktober 2020 moeten alle certificaathouders voldoen aan de nieuwe BRL’s.

  Meer over de BRL 2506 

  Per jaar komt er circa 23 miljoen ton aan steenachtige afvalstoffen (puin) vrij. Dit materiaal wordt bewerkt tot recyclinggranulaat en kan vervolgens worden hergebruikt voor toepassing in GWW-werken en als toeslagmateriaal in beton. Het is van groot belang dat wordt geborgd dat recyclinggranulaat voldoet aan de strenge milieu- en civieltechnische eisen.

  De beoordelingsrichtlijn BRL2506 geeft de producteisen die aan recyclinggranulaten worden gesteld en stelt eisen aan het door de producent te hanteren kwaliteitssysteem bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen. Tevens bevat deze beoordelingsrichtlijn specifieke regels gericht op het voorkómen van asbest en teerhoudend asfalt in recyclinggranulaat.

  Producenten van recyclinggranulaten kunnen zich laten certificeren volgens de BRL2506. De daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling geeft daarbij de volgende kwaliteitsverklaringen af:

  • NL-BSB-certificaat waarmee wordt aangetoond dat voldaan wordt aan het Besluit bodemkwaliteit
  • Kwaliteitsverklaring voor de overige aspecten (niet-NL BSB en niet-essentiële eigenschappen)

  Certificaathouders

  De Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten beheert het register van BRL2506 certificaathouders.

  Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

  Mijn winkelwagen

  U heeft nog niks in uw winkelwagen.